8x16x5 bearing

Contact Now

8 mm x 16 mm x 5 mm ZEN S688-2Z deep groove ball bearings

6212-zz/c3-qbl C3
22mm 60mm

8 mm x 16 mm x 5 mm ZEN 688-2Z.T9H.C3 deep groove ball bearings

580mm Standard
7090 208mm

8 mm x 16 mm x 5 mm NMB LNR-1680KK deep groove ball bearings

0.20 KGS 5mm
Two Metal Shields 16mm

8 mm x 16 mm x 5 mm NSK 688 AZZ1 deep groove ball bearings

6300 --
Open Type C3

8 mm x 16 mm x 5 mm ISO F688ZZ deep groove ball bearings

In Stock 0.02 KGS
C3 77.8mm

8 mm x 16 mm x 5 mm NMB LF-1680HH deep groove ball bearings

Brass 12mm
1301em/p62-qbl 37mm

8 mm x 16 mm x 5 mm ZEN 688-2RS deep groove ball bearings

23052-mb-c3-qbl 0.02 KGS
260mm Open Type

8 mm x 16 mm x 5 mm KOYO WFN688 ZZ deep groove ball bearings

2 x B10724-113 295.275 mm
26.988 mm 60.325 mm

8 mm x 16 mm x 5 mm Loyal 628/8 ZZ deep groove ball bearings

2.00 mm 7400 rpm
11000 rpm 168000 N
1/6